Logotyp för Lidköpings Filmstudio

Stadgar

Nedanstående stadgar reglerar verksamheten i Lidköpings Filmstudio.

§ 1

Lidköpings Filmstudio ska drivas som en ideell förening. Föreningens syfte ska vara att främja möjligheten att tillsammans med andra få en filmupplevelse i en biografsalong. Föreningen ska sträva efter att vara ett komplement till det kommersiella utbudet av film.

§ 2

Lidköpings Filmstudio ska vara ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios.

§ 3

Medlemskap i föreningen kan man få om man fyllt 15 år och har betalat fastslagen medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek fastställs vid årsmötet.

§ 4

Man får tillträde till föreningens visningar genom att visa sitt medlemskort. Medlemskortet är strängt personligt. Överlåter man sitt medlemskort till annan person anses medlemskapet förverkat.

§ 5

Verksamhetsåret ska följa kalenderåret. Årsmöte ska hållas före mars månads utgång och utlysas minst 14 dagar i förväg. Årsmötet ska vara föreningens beslutande organ.

Dagordning för föreningens årsmöte bifogas stadgarna.

Föreningens styrelse utses vid årsmötet och sitter fram till följande årsmöte. Kompletteringsval kan göras vid ordinarie föreningssammanträde. Styrelsen ska omfatta minst 5 och högst 7 personer samt 2 suppleanter. Tre av de ordinarie ledamöterna ska väljas till ordförande, sekreterare och kassör. Vid årsmötet utses två revisorer och en revisorssuppleant. Två firmatecknare utses av årsmötet, dessa två tecknar firman var för sig.

§ 6

Stadgeändring kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningssammanträden, av vilket det ena ska vara årsmöte. Minst 14 dagar ska förflyta mellan dessa två sammanträden.

§ 7

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte. Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet. Kvarvarande tillgångar ska gå till verksamhet som är i linje med föreningens syfte (paragraf 1).

Dagordning för årsmöte

Årsmötet ska behandla följande punkter:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av:
  1. Mötesordförande
  2. Mötessekreterare
  3. Två justerare och tillika rösträknare
 3. Årsmötets utlysande
 4. Genomgång av:
  1. Verksamhetsberättelse
  2. Resultat- och balansräkning
  3. Revisorernas berättelse
 5. Fastställande av resultat- och balansräkning
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Förslag till budget
 9. Val av:
  1. Ordförande
  2. Kassör
  3. Sekreterare
  4. Fyra ledamöter
  5. Två suppleanter
 10. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
 11. Firmatecknare
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande